Oddłużenie hipoteczneZapraszamy do zapoznania się z zagadnieniami oddłużenia hipotecznego, sprzedaży i zamiany nieruchomości z hipoteką, w egzekucji i w kredycie. Nasz wyspecjalizowany zespół doradców oraz prawników zapewni Państwu kompleksową obsługę prawną i konsultingową w zakresie restrukturyzacji długów i zobowiązań zabezpieczonych hipotecznie, w zakresie sprzedaży nieruchomości z hipoteką oraz nieruchomości w egzekucji i w kredycie.

W przypadku zainteresowania kredytem hipotecznym lub leasingiem nieruchomości nasi specjaliści zapewnią Państwu najlepszą ofertę na rynku oraz pełną obsługę konsultingową i prawną.

 

Sprzedaż nieruchomości z hipoteką

Nieruchomość obciążoną hipoteką trudniej jest sprzedać, niż nieruchomość o podobnych parametrach, lecz bez hipoteki. Istotną cechą hipoteki jest bowiem to, że nie wygasa ona w przypadku zmiany właściciela nieruchomości obciążonej. Nowy nabywca takiej nieruchomości będzie więc musiał liczyć się z tym, że w przypadku ewentualnych problemów dłużnika, który nieruchomość sprzedał, ze spłatą jego  zadłużenia, wierzyciel będzie się mógł zaspokoić bezpośrednio z zakupionej nieruchomości, do wysokości sumy ustanowionej hipoteki.

Co wybrać: kredyt dla zadłużonych czy restrukturyzować istniejące zobowiązanie hipoteczne?

Na tak postawione pytanie trudno o jednoznaczną odpowiedź, bez dokładnego zbadania możliwości finansowych dłużnika, posiadanego przez niego majątku, bieżących potrzeb oraz okresu, w którym chciałby on spłacić swoje zadłużenie. Ogólna zasada stanowi, iż osoby, którym sytuacja finansowa pozwala w sposób kontrolowany i bezpieczny zaciągnąć kolejny kredyt na spłatę już istniejącego zadłużenia, mogą pokusić się o takie rozwiązanie jego spłaty. W przypadkach natomiast, gdy wysokość długu jest nieproporcjonalnie wysoka w stosunku do możliwości płatniczych dłużnika, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest jego restrukturyzacja.

Upadłość konsumencka w przypadku posiadania nieruchomości z hipoteką

W ostatnich latach pojęcie upadłości konsumenckiej staje się coraz bardziej popularne, lecz nie zawsze taka upadłość stanowi najlepsze rozwiązanie problemu zadłużenia.  W kontekście przedstawianego zagadnienia trzeba jednak wyraźnie przesądzić, że posiadanie nieruchomości obciążonej hipoteką nie wyklucza ogłoszenia takiej upadłości wobec osoby zadłużonej.

iZapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią KONTAKT

Na czym polega oddłużanie hipoteczne?

Oddłużanie hipoteczne jest to proces, który polega na stopniowym pomniejszaniu wysokości zobowiązania dłużnika, które jest zabezpieczone hipoteką,  finalnie skutkujący zarówno spłaceniem długu (pełnym zaspokojeniem wierzyciela), jak i wygaśnięciem samej hipoteki. Co istotne, dla uzyskania powyższego rezultatu, nie zawsze konieczna jest pełna spłata zadłużenia.

Jak wykreślić hipotekę po spłacie długu?

Po spłacie długu zabezpieczonego hipoteką wierzyciel ma obowiązek wydać dłużnikowi dokumenty potrzebne mu do wykreślenia hipoteki (tzw. kwity mazalne). Następnie należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu wieczystoksięgowego na formularzu KW-wpis oraz załączyć do niego właściwe dokumenty i opłacić.

Sprzedaż mieszkania z kredytem

Mieszkanie, dom, lokal, dowolną nieruchommość zabezpieczoną hipoteką, na którą został udzielony kredyt można sprzedać lub zamienić. Proces taki najlepiej przeprowadzić z udziałem kancelarii prawnej, która zapewni profesjonalną obsługę i koordynację wszystkich czynności prawnych. W szczególności możliwe są różne rozwiązania, np. przeniesienie hipoteki na inną nieruchomość, spłata kredytu, cesja kredytu, ustanowienie dłużnika rzeczowego i osobistego, spłata kredytu.

Sprzedaż nieruchomości podczas egzekucji

Swobodne dysponowanie przez dłużnika nieruchomością w trakcie prowadzonej przeciwko niemu egzekucji komorniczej zazwyczaj jest niemożliwe. W praktyce bowiem bardzo łatwo jest komornikowi wyszukać majątek nieruchomy dłużnika, a jego zajęcie, uniemożliwia dłużnikowi jego skuteczną sprzedaż; ściślej, rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Powyższe nie oznacza jednak, że w każdym przypadku niemożliwe jest sprzedanie takiej nieruchomości osobie trzeciej. Odpowiednie uzgodnienie transakcji między zainteresowanymi podmiotami i jej finalizacja w określonym terminie, może doprowadzić nie tylko do skutecznej sprzedaży nieruchomości dłużnika, ale także do zakończenia postępowania egzekucyjnego i pełnego zaspokojenia wierzyciela.

Egzekucja z nieruchomości

Jest to jeden z rodzajów egzekucji, polegający na prowadzeniu przewidzianych przez prawo czynności przez komornika w stosunku do określonej nieruchomości, który ma na celu przymusowe zaspokojenie wierzyciela. Jest stosunkowo długotrwała i skomplikowana, lecz przy wyższym poziomie zadłużenia daje szansę na pełniejsze wyegzekwowanie należnej wierzycielowi kwoty.

Zamiana mieszkania zadłużonego / sprzedaż mieszkania zadłużonego

W przypadkach, w których wysokość zadłużenia znacznie przewyższa możliwości płatnicze dłużnika lub w ogóle brak jest takich możliwości po jego stronie (często zresztą z powodów obiektywnych), konieczne jest - w ramach procesu restrukturyzacji zadłużenia, dokonanie sprzedaży jego mieszkania w celu rozliczenia długu. Istotnym jest przy tym, iż taki dłużnik nie może po dokonanej sprzedaży pozostać bez mieszkania. Prawidłowo przeprowadzona restrukturyzacja prowadzi zatem nie tylko do całkowitego umorzenia zobowiązania, bądź jego umorzenia w większej części, ale także do ustalenia planu ewentualnej dalszej jego spłaty (w przypadku umorzenia częściowego) na warunkach korzystnych dla dłużnika, przy zapewnieniu mu mieszkania zastępczego, w pełni odpowiadającego jego indywidualnym potrzebom.

iZapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią KONTAKT