Słownik zawiera podstawowe definicje związane z pomocą prawną oraz oddłużaniem hipotecznym

hipoteka, oddłużanie, sprzedaż nieruchomości z hipoteką

Zobowiązanie

stosunek cywilnoprawny pomiędzy osobami prawa cywilnego, regulujący zależności majątkowe i niemajątkowe pomiędzy tymi osobami, które są chronione przez prawo cywilne
świadczenie - zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania; jego celem jest pełne zaspokojenie interesu wierzyciela

Wierzyciel

osoba, której należy świadczyć, której należy się świadczenie

Dłużnik

osoba, która musi świadczyć

Roszczenie

prawo podmiotowe, którego treścią jest uprawnienie do żądania od oznaczonej osoby określonego zachowania się

Wierzytelność zabezpieczona rzeczowo

wierzytelność, która jest zabezpieczona rzeczą; w przypadku braku zaspokojenia wierzyciel będzie mógł wybrać, czy zaspokoi się z samej rzeczy np. z sumy uzyskanej z jej sprzedaży, czy też będzie żądał świadczenia pierwotnie przez dłużnika przyrzeczonego.

Wierzytelność niezabezpieczona rzeczowo

wierzytelność, która nie jest zabezpieczona rzeczą; w przypadku braku zaspokojenia wierzyciela, będzie on mógł się domagać spełnienia świadczenia wyłącznie na zasadach ogólnych

Zastaw

ograniczone prawo rzeczowe, o charakterze akcesoryjnym, które można ustanowić na zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności; zastaw można ustanowić na ruchomości oraz na niektórych prawach zbywalnych np. akcjach czy obligacjach

Hipoteka

ograniczone prawo rzeczowe, o charakterze akcesoryjnym, które można ustanowić na zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności; w przeciwieństwie do zastawu hipotekę można ustanowić na nieruchomości oraz na innych wybranych prawach np. na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

Hipoteka umowna

hipoteka, która co do zasady powstaje w wyniku umowy zawieranej przez właściciela nieruchomości z wierzycielem, któremu przysługuje podlegająca zabezpieczeniu wierzytelność

Hipoteka kaucyjna

obecnie takiej hipoteki już nie ma

Hipoteka łączna

hipoteka, która zabezpiecza wierzytelność obciążając więcej niż jedną nieruchomość lub prawo; w przypadku hipoteki łącznej wierzyciel może zaspokoić się według swojego uznania w całości lub w części z każdej z tych nieruchomości lub praw z osobna, z niektórych z nich albo ze wszystkich łącznie

Hipoteka przymusowa

powstaje wskutek orzeczenia sądu wieczystoksięgowego o wpisie hipoteki wydanego na wniosek wierzyciela, który dysponuje dokumentem stwierdzającym bądź uprawdopadabniającym istnienie wierzytelności podlegającej zabezpieczeniu w ten sposób

Restrukturyzacja długu

przekształcenie, zmiana struktury długu; korzystny dla dłużnika proces, w ramach którego dług i formuła jego spłaty są dostosowywane do jego możliwości finansowych, przy uwzględnieniu słusznego interesu wierzyciela

Umorzenie długu

zdarzenie, wskutek którego dług przestaje istnieć; dłużnik nie musi już świadczyć, gdyż odpada podstawa świadczenia


Masz problem z lesingiem? Zapraszamy do sekcji pomocy prawnej: pomoc prawna w leasingu

Rekomendujemy portal tysięcy ogłoszeń wynajmu nieruchomości: www.najnajem.pl

Słowa kluczowe:

[hipoteka, umorzenie, pomoc prawna, oddłużenie hipoteczne, sprzedaż nieruchomości z hipoteka, sprzedaż nieruchomości w egzekucji, słownik, słowniczek, deninicja]